Operace TTA u leona Badyho.

Pacient : Leonberger,Bady,65 kg .
Diagnoza :Ruptura předozadního zkříženého vazu s poškozením mediálního menisku.
Řešení : Operace LCC metodou TTA.

Několik operačních snímků.

Tři dny po operaci už Bady chodí.

Operoval Dr.Jan Mecera .

Operace prasklého předozadního vazu kolene metodou TTA

Na celém světě se stala otázka řešení ruptury předozadního zkříženého vazu velmi vážným tématem mnoha debat,přednášek a publikací v ortopedii malých zvířat.V tomto krátkém článku se budeme stručně věnovat zejména metodě TTA /Tibial Tuberosity Advacement/.
Ruptura předního zkříženého vazu patří mezi nejčastější příčiny náhlého kulhání na pánevní končetinu.Tento vaz probíhající vnitřkem kolenního kloubu se může natrhnout,nebo i přetrhnout.Z této skutečnosti vychází i techniky vedoucí k obnovení funkce kolenního kloubu.Obecně je bychom mohli rozdělit na tzv.extrakapsulární/mimokloubní/ , intrakapsulární/probíhající skrze kolenní kloub/ a osteotomické– mezi než patří i metoda TTA.
Z literárních zdrojů je známo,že pánové Damur,Montavon a Tepic přišli při studiích biomechaniky kol.kloubu a v něm působících sil na zajímavé poznatky,ze kterých poté jejich metoda TTA vzešla .V principu se jedná o to,že střižné síly působící na přední zkřížený vaz lze odstranit tím,že tzv.tibiální plato uvedeme při operaci do polohy kolmé k ose čéškového vazu.Velmi zjednodušeně řečeno je snahou operatéra uříznout část tibie a posunout ji o několik milimetrů dopředu a zajistit tak úhel 90 stupňů.Celým tímto posunem se snažíme funkčně stabilizovat koleno a změnit síly působící uvnitř.V žádném případě tedy nenahrazujeme přetržený vaz ,jak je tomu u metod intra a extrakapsulárních.
U této metody je velmi důležité předoperační vyšetření kloubu,zejména, rtg snímky kolene v extenzi.Po jejich zhotovení se provede analýza kloubu z hlediska použití možných implantátů při následné operaci.Titanové implantáty-tahové ploténky,vidličky a klícky se samořeznými šrouby v končetině po operaci zůstavají doživotně.Proto je zásadní vše dopředu naplánovat a zvolit vhodné velikosti.
Zjednodušený postup operace v krocích.
1.Předoperační vyšetření psa/feny-ekg,vyšetření krve.Ortopedické vyšetření palpací,rtg kolene v extenzi a flexi.Zhodnocení stavu kloubu,artrozy,periartikulárních změn,volná kloubní tělíska,menisky…. .
2.Předoperační příprava pacienta-premedikace,příprava a desinfekce operačního pole.
3.Operace kolenního kloubu-úvod pacienta do inhalační anestezie,chirurgická desinfekce,zarouškování pacienta.
4.Otevření kolenního kloubu a revize struktur kolene.Odstranění poškozeného vazu,prasklých menisku,srůstů,artrot.změn v kloubu,zejména pod patelou.Zašití kloubního pouzdra s případnou imbrikací fascia lata.
5.Vizualizace mediální plochy tibie s částečným uvolněním měkkých tkání v oblasti řezu tibií.Před řezem však podle speciální šablony provedeme navrtání otvorů do tibie,které budou sloužit k fixaci tahové ploténky/Tension Band Plate/ speciální vidličkou/Fork/.Řez tibií provádíme standartně oscilační pilou .Řez se provádí z 2/3 ventrálních třetin.Umístíme ploténku,zafixujeme vidličkou a dokončíme řez do horní 1/3 tibie.Tím dojde k úplnému oddělení části tibie.Ještě než zafixujeme ploténku do správné polohy,odebíráme kostní štěp.Umístíme klícku/Cage/ do správné pozice a jedním šroubem fixujeme tahovou ploténku.Přišroubujeme klícku dvěma titanovými šrouby a do definitivní polohy zašroubujeme druhý šroub tahové ploténky skrz tibii.Do klícky a mezery vzniklé při operaci posunutím cristy tibie od tibie se vloží získaný kostní štěp.
6.
Rána se standartním způsobem zašije.Za deset dní pacientům vyjímáme kožní stehy.
7.Dalších 6 týdnů je pacientům nakázán klidový režim s omezením pohybu.Také prochází sérií kontrol a kontrolních snímků,abychom mohli zhodnotit průběh hojení .

Fotogalerie jedné z operací TTA u feny hovawarta.

]

Ruptura předního zkříženého vazu u psů

Ruptura, nebo-li přetržení předního zkříženého vazu-LCC/zkratka ligamentum cruciatum craniale/,patří v ortopedické praxi mezi nejčastější příčiny kulhání na pánevní končetinu u psů. Statisticky nejčastěji postihuje převážně velká a střední plemena,zvířata obézní ,kastrovaná s vyšším rizikem u fen. Názory na příčinu vzniku ruptury zkříženého vazu se v ortopedických kruzích různí.

Tento vaz má za normálních okolností stabilizovat koleno proti nadměrné vnitřní rotaci a bránit poškození při maximální extenzi. Aby mohlo dojít u zdravého vazu k ruptuře, je nutný prudký hyperextenzní pohyb s výraznou rotací. Bylo prokázáno, že zvládne přetížení čtyřnásobné hmotnosti psa, než praskne. Většina autorů se však shoduje na faktu, že primární příčinou všech ruptur LCC jsou degenerativní změny toho vazu. Zejména úbytek fibroblastů a jejich metaplastická změna v chondrocyty a s tím spojené snížení jeho pevnosti. Dochází k protažení vláken vazu, částečnému prasknutí a posléze jeho totálnímu přetržení. Má-li navíc pes dysplazii kyčelních kloubů,nebo strmé postavení tarzálních kloubů, nenechá na sebe ruptura LCC dlouho čekat.

Jak to poznáme.

Pro většinu pacientů je typické okamžité kulhání. Pes postiženou končetinu vyvěšuje, koleno vtáčí dovnitř a jemně se dotýká špičkou prstů země. Koleno může být i citlivé na dotyk a při manipulaci se jeví velmi nestabilní. Značná část majitelů vyčkává s návštěvou veterináře, pes po několika dnech začíná na nohu došlapovat a při vzrušení ji dokonce plně zatěžuje. Kulhání je stále méně zřetelné. Výraznější začne být po delším klidu, nebo po zátěži. V té době je již v kolenním kloubu značný zánět, po fibrotizaci nastupuje tvorba osteofytů, zduření vnitřní části kloubu. Poté nastupuje eroze kloubních částí chrupavek a velmi často vznikne i ruptura s lézí menisku. Protože pes přestává končetinu plně využívat začíná i atrofie stehenních svalů. Pes si často sedá na protilehlé hýždě a na postižené straně nohu mírně natahuje. Veterinář standartně provádí tzv. šuplík /zásuvkový test/, tibiální test, palpuje menisky. Při potvrzení klinických příznaků a a má-li pozitivní nález testů, může tuto diagnostiku rozšířit ještě o rtg vyšetření. Rentgenologické vyšetření je však mnohem podstatnější pro odhad stupně artrotických změn, posouzení zúžení kloubní štěrbiny na vnitřní straně kloubu a vyloučení markantních změn a lézí v menisku. Má-li možnost artroskopického vyšetření, diagnozu může stoprocentně potvrdit i tímto způsobem.

Terapie.

Drtivá většina ruptur LCC se musí řešit chirurgickou cestou. Každý veterinární ortoped používá několik metod stabilizace kolenního kloubu. Je popsáno mnoho technik, jak intrakapsulárního, tak i extrakapsulárního způsobu stabilizace. Na naší klinice používáme zejména metodu extrakapsulární stabilizace za využití technik a nástrojů firmy Securos. Druhou nejpoužívanější metodou je stabilizace pomocí kolenní kotev, ukotvených tzv. izometrických bodech.U zvířat těžších metodu TTA. Je-li potřeba ještě koleno více zesílit, doplńujeme tyto postupy o imbrikaci fascia lata horizontálními matracovými stehy. Velkou výhodou těchto technik je velice rychlá stabilizace kolene bez výraznějšího poškození tkání. Vysoká pevnost v tahu a rotaci kolene. Rychlá rekonvalescence a návrat pohybových aktivit zvířete . Minimalizace rizik spojených s anestezií a tím i nižší cena za výsledný chirurgický zákrok.
Prognoza.

Úspěšnost zvládnutí a vyléčení prasklých kolenních vazů závisí zejména na včasnosti návštěvy veterinárního lékaře. Stupni postižení kolenního kloubu v době plánované operace. Charakter a stupeń artrosy. Přítomnost poškození menisků. Zdravotní stav pacienta, jeho stáří a kondice. Schopnost majitele spolupracovat a zajistit zvířeti minimálně šestitýdenní pooperační péči. Na závěr je však třeba připomenout i fakt, že odkládání operačního zákroku léčením kulhání injekcemi steroidních a nesteroidních preparátů neodstraní příčinu, ale jen zastírá příznaky problému. Navíc dochází k přetížení původně nepostižené končetiny, jež může logicky vyústit v rupturu LCC i na této končetině.

koleno-masa-1   Koleno Máša

koleno-masa-1    Koleno Máša – Artroza

koleno-masa-1    Koleno Máša – Ruptura LCC

koleno-masa-1    Náhrada Fa.Securos kolenního vazu

koleno-masa-1    Pinzetou držený prasklý vaz

koleno-masa-1    Pinzetou držený prasklý vaz

koleno-masa-1    Poškozené later.epikondyly při LCC